Công dụng của sóng siêu âm

expected string or bytes-like object