Cách sử dụng Dao động ký tương tự

expected string or bytes-like object