Các máy đo nhiệt độ phổ biến

expected string or bytes-like object