Ampe kìm AC Hioki 3291-50 với thiết kế kẹp lật sáng tạo

expected string or bytes-like object